Star Trek: Karl Urban and John Cho

Up close with Karl Urban and John Cho on the new Star Trek movie.